Poniższy regulamin reguluje warunki współpracy miedzy AMBER MARINE ALEKSANDRA PELIKSZE z siedzibą w, ul. Owocowa 19, Dębogórze, 81-198 Kosakowo, zwanej

AMBER MARINE  ( Sprzedający), a Kupującym zwanym Klientem (osoba reprezentująca firmę lub instytucję)  .

 

UWAGA: Nasza oferta  skierowana jest do przedsiębiorców, firm, instytucji.

 

§ 1 ZAMÓWIENIA

 

 

1.  Zamówienia należy składać w formie pisemnej - mailem na adres: biuro@ambermarine.pl .

Zamówienie powinno zawierać pełne dane firmy,  kod produktu, informacje o ilościach, rozmiarach, ustalonych cenach i terminie realizacji oraz ewentualnym sposobie znakowania. Zamówienie wysłane mailem powinno zawierać zeskanowany podpis osoby upoważnionej do składania zamówień.

2. Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy / Klienta.

3. Składając zamówienie w AMBER MARINE  po raz pierwszy, Klient, który jest przedsiębiorcą, zobowiązany jest przesłać aktualny Wpis z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Jeżeli Klient zalega z płatnościami, AMBER MARINE zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

7.  Zakupiony przez Klienta towar pozostaje własnością AMBER MARINE do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

8.  Z chwilą przyjęcia potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

 

§ 2 PŁATNOŚCI

 

1.   Nowi Klienci zobowiązani są do przedpłaty na podstawie wystawionej przez AMBER MARINE proformy, w wysokości 100 %, 70 % lub 50 % za pierwsze trzy zamówienia. Wysokość zaliczki ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta. Po realizacji tych płatności klient może ubiegać się o standardowy termin płatności.

2.   Do przedpłaty w wysokości 100 % zobowiązani są Klienci, którzy wpisani są do Krajowego Rejestru Długów lub Ci, których dotychczasowe należności w stosunku do AMBER MARINE nie były regulowane terminowo.

3.   Pozostali Klienci regulują należności na podstawie FV z terminem płatności wskazanym na fakturze. Termin płatności uzależniony jest od wielkości zamówienia i indywidualnych ustaleń z Klientem.

4.  W przypadku przekroczenia przez Klienta terminu płatności AMBER MARINE ma prawo naliczenia odsetek  w wysokości - 1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz obciążenia Klienta kosztami upomnień. Każdy Klient, który podpisuje zamówienie przyjmuje warunki AMBER MARINE.

5. Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania, na życzenie Klienta, towaru w kilku partiach, Klient pokrywa koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar.

6.  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Klient nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

7.  W przypadku wycofania się Klienta z realizacji zamówienia, Klient zobowiązany jest pokryć do 25%  wartości wycofanego zamówienia oraz koszty transportu.

8. AMBER MARINE ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

9. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu.  Faktura wysyłana jest wraz z przesyłką.

10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Klienta wiąże regulamin, warunki promocji oraz cennik obowiązujący w chwili składania przez niego zamówienia. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki wg aktualnego cennika dostaw.

§ 3 TOWAR

1. AMBER MARINE nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u producentów.

2.   AMBER MARINE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu lub na stronie internetowej a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

3.  Klient ma możliwość zapoznania się, przed złożeniem zamówienia, z tabelami rozmiarowymi umieszczonymi na stronie AMBER MARINE. Sprzedawca, na życzenia Klienta, wysyła droga mailową tabelę rozmiarową konkretnego producenta.

4. AMBER MARINE nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiedni dobór rozmiarów przez Klienta.

5.  AMBER MARINE nie ponosi odpowiedzialności za braki towarów w ofertach specjalnych - "sprzedaż do wyczerpania zapasów".

6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych na stronie www.artfaktoria.pl produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez producenta. 

7. Wszystkie towary dostępne na stronie internetowej są objęte gwarancją jakości producenta. Jeżeli nabywcą towaru nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

8. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

 

§ 4 ZNAKOWANIE

 

1.   Na życzenia Klienta AMBER MARINE znakuje zakupione przez Klienta produkty.

2.  AMBER MARINE  znakuje tylko i wyłącznie produkty zakupione przez Klienta w firmie AMBER MARINE

3.  AMBER MARINE wykonuje między innymi:

hafty

sitodruk

flex

i inne, wg ustaleń z Klientem.

4.   Logo firmy, treść nadruku lub haftu i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć e-mailem w odpowiednim pliku graficznym wraz z dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami AMBER MARINE może wiązać się z dodatkowymi opłatami, o których Klient będzie informowany.

5.  Koszty przygotowania programu haftującego lub matryc obciążają Klienta.

 

§ 5 WZORY

 

1. AMBER MARINE może wypożyczyć nieodpłatnie wzory Klientowi jeśli posiada dany wzór w magazynie wewnętrznym.

2.  Jeżeli Klient chce zobaczyć wzór spoza wewnętrznego magazynu AMBER MARINE zobowiązany jest go bezzwrotnie zakupić. Ponosi również koszt transportu wysyłki wzorów. 

 

§ 6 PAKOWANIE

 

1.  Standardowo produkty z nadrukiem i haftem pakowane są indywidualnie, w woreczki foliowe, a następnie w kartony. Dotyczy to zamówień na nadruk, haft i inne formy znakowania. Nieoznakowane  produkty nie są pakowane indywidualnie. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami, o których Klient będzie informowany.

 

§ 7 TRANSPORT

 

1.  AMBER MARINE dostarcza Klientowi towar za pośrednictwem firm kurierskich.

2.   Koszt dostawy pokrywa Klient. Koszt ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.

3.  AMBER MARINE nie odpowiada za opóźnienie w dostawie z przyczyn od niej niezależnych.

4.   Klient przyjmując towar od firmy przewozowej jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

§ 8 REKLAMACJE, ZWROTY

 

1.    Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do AMBER MARINE w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 14 dni od dnia jej pisemnego zgłoszenia.

2. Klient ma prawo do zwrotu towaru zakupionego przez internet w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu wejścia w posiadanie rzeczy lub dnia zawarcia umowy na wykonanie usługi.

 

3.    Zwrotowi nie podlega towar o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu, poddany modyfikacji na jego życzenie - (znakowanie towaru, przeróbki).

4. Przy zwrocie nie wynikającym z naszej pomyłki Kupujący ( dotyczy przedsiębiorców) zostanie obciążony kosztami logistycznymi do wysokości 25% wartości zamówienia.

 5. Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie przez Kupującego protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem AMBER MARINE.

6.Wysyłka zwracanego lub reklamowanego produktu jest na koszt Kupującego, w przypadku uznanej reklamacji przez Sprzedawcę koszt transportu reklamowanego towaru jest Kupującemu zwracany.

7.Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta po odesłaniu podpisanej faktury korygującej.

§ 9 PRAWA AUTORSKIE

 

1.    Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa do zatwierdzonych znaków, które AMBER MARINE  umieszcza na produktach i ewentualne roszczenia osób trzecich nie będą obciążały AMBER MARINE. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez AMBER MARINE produktów we własnych materiałach reklamowych, na stronie www, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych AMBER MARINE co do jakości druku lub haftu. AMBER MARINE ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Klienta. Jeżeli Klient zgody na powyższe nie wyraża, winien zastrzec to składając zamówienie. Powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.

2.   Klient ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

 3. Wszelkie prawa do marek oraz znaków towarowych prezentowanych na stronie ambermarine.pl  należą do ich właścicieli i objęte są ochroną wynikającą z przepisów polskiego oraz międzynarodowego prawa. Podane zostały wyłącznie w celu identyfikacji.

 

§ 10 POZOSTAŁE WARUNKI

1. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

2.Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sadowej przez Sąd właściwy dla siedziby Firmy AMBER MARINE.

3.W sprawach nieuregulowanych  powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.Składając zamówienie w AMBER MARINE ALEKSANDRA PELIKSZE, Klient przyjmuje powyższe ustalenia.

5.Prezentacja zawartości strony www.ambermarine.pl, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 Kodeksu Cywilnego.

6.Składając zamówienie w firmie  www.ambermarine.pl, Klient wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.